Kinderbijslag vs kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een tegemoetkoming die door de overheid wordt geleverd. Het kindgebonden budget is bedoeld voor gezinnen die een bepaald inkomen hebben. Elk gezin met een kind onder de 18 jaar kan kindgebonden budget krijgen. Dit hangt af van het inkomen en het aantal kinderen onder de 18 jaar. Hoe lager uw inkomen hoe hoger het kindgebonden budget is.

Verschil met kinderbijslag
Het Kindgebonden budget staat los van de kinderbijslag, en is in tegen stelling tot de kinderbijslag wel afhankelijk van het jaarinkomen van de ouder of verzorgende. Iedereen met kinderen jonger dan 18 jaar kan in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. Dit is een maandelijkse, inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen.

Wanneer kom in aanmerking voor kindgebonden budget ?

U heeft recht op kindgebonden budget als u aan de volgende eisen voldoet:

  • Het gezin bestaat uit 1 of meer kinderen jonger dan 18 jaar.
  • Als u of de andere ouder kinderbijslag krijgt voor uw kind.
  • Het gezamenlijk inkomen van het gezin is niet te hoog. De inkomstengrens hangt af van het aantal kinderen dat u heeft.
  • U heeft een Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsvergunning. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.

Tot aan een verzamelinkomen van € 19.463 wordt het maximale Kindgebonden Budget uitgekeerd. De Kinderbijslag die u ontvangt wordt hier niet in meegerekend. Boven het verzamelinkomen van 19.463 euro wordt het Kindgebonden Budget geleidelijk afgebouwd. Dus, hoe hoger uw inkomen, hoe lager het uitgekeerde bedrag. Het maximum bedrag is mede afhankelijk van het aantal kinderen dat binnen de regeling valt.

De belastingdienst toeslagen betaalt het kindgebonden budget elke maand uit, zij ronden af op hele euros. Hierdoor kunnen er minimale verschillen ontstaan tuusen het bedrag wat jaarlijks ontvangen wordt en het bedrag waar men in theorie recht op heeft.

Voortgezet onderwijs

Als uw kind naar het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs gaat, dan heeft u recht op meer kindgebonden budget. Hierbij hangt het af van de leeftijd van het kind. Er zijn hierbij twee leeftijd categorieën verdeeld de groep 12 tot en met 15 jaar en een groep 16 en 17 jaar. Als u een kind heeft tussen de 12 en 15 jaar wordt het bedrag verhoogt met 231 euro per jaar. Heeft u een kind tussen de 16 en 17 jaar wordt het bedrag met 296 euro verhoogt.

Vanaf 2010 werd de tegemoetkoming in de schoolkosten samengevoegd met het kindgebonden budget. Het bedrag van 12- t/m 16 jarigen werd dus verhoogd. Ook werd toen besloten dat het gedurdende 2010 en 2011 niet aangepast zou worden aan de inflatie.

Stiefkind of pleegkind

Als het om een kindgebonden budget gaat, maakt het niet uit of het om uw eigen kind gaat of om een stief, adoptie/pleeg kind. Het kind hoeft in zekere mate ook niet bij u in huis te wonen. Als u een pleegkind heeft dan kunnen de volgende situaties een mogelijkheid zijn:

  • Als u pleegoudervergoeding krijgt, dan heeft u geen kinderbijslag en ook geen recht op kindgebonden budget.
  • Als u geen pleegoudervergoeding krijgt, maar wel kinderbijslag. Dan heeft u recht op kindgebonden budget.
  • Als u geen pleegoudervergoeding krijgt en ook geen kinderbijslag, maar u onderhoudt het pleegkind wel in belangrijke mate (kleding, voeding enz.) Dan is het een mogelijkheid dat u recht heeft op kindgebonden budget.

Start en eind van kindgebonden budget.

U heeft recht op kindgebonden budget vanaf de maand dat uw 1e kind geboren is. In het geval van een pleeg/adoptie kind is dat vanaf dat het kind tot uw huishouden is gaan behoren. Als uw kind geboren is in oktober dan krijgt u vanaf september kindgebonden budget.

Als u een kind heeft dat 18 jaar wordt, dan stopt het kindgebonden budget een maand nadat het kind 18 wordt. Als het kind in mei 18 jaar wordt dan stopt het kindgebonden budget in juni.

Als eerste uitgangspunt voor het ontvangen van het Kindgebonden Budget geldt dus dat u 1 of meerdere kinderen heeft in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, met als aanvullende voorwaarde dat u kinderbijslag ontvangt. Als een kind 16 of 17 jaar is zonder dat voor hem of haar kinderbijslag krijgt geldt dat u met tenminste € 416 per kwartaal bijdraagt in de kosten van levensonderhoud.

Op deze site kunt u zien wat de maximale bedragen binnen het Kindgebonden Budget zijn en of u in aanmerking komt om gebruik te maken van deze regeling. Deze regeling is er in beginsel voor iedereen die de Nederlandse nationaliteit heeft of beschikt over een geldige verblijfsvergunning. Wie daar niet aan voldoet valt buiten de regeling.

Als u kinderbijslag ontvangt, levert de Sociale Verzekeringsbank automatisch de benodigde gegevens aan en krijgt u op basis daarvan het Kindgebonden Budget uitgekeerd. In 2015 is de regeling van het Kindgebonden Budget flink aangepast. Voor 1 kind is het maximum € 1.032 per jaar, voor 2 kinderen € 1.823, bij 3 kinderen € 2.006. Daarboven ontvangt u 106 euro extra per kind. Alleenstaande ouders kunnen in aanmerking komen voor een extra toeslag.